Nieuws

DubbelDoel Natuurlijk

Onderzoek naar fokdoel en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En zijn de Nederlandse dubbeldoel runderrassen het meest geschikt en hebben zij een toegevoegde waarde? Met het onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk willen wij antwoorden geven op deze vragen.

Samen met natuurinclusieve melkveehouders met een grote variatie aan runderrassen en uit verschillende regio’s uit het land en willen wij aan de slag. Op melkveebedrijven met een duurzame bedrijfsvoering willen wij de onderlinge relaties tussen bedrijfskenmerken, rundveeras, dierprestaties, biodiversiteit en verdienmodellen boven tafel halen. Deze informatie draagt bij in fokdoeldiscussies met deze veehouders over de essentiële dierkenmerken voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Integrale aanpak

Er is steeds meer aandacht voor kringlooplandbouw en natuurinclusieve veehouderij, zo ook in de rundveesector. De verwachting is dat een groot deel van de Nederlandse rundveehouderij in de toekomst extensiever zal gaan boeren. Er worden veel maatschappelijke eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van veehouders, ze moeten bijdragen aan milieukwesties, zoals het matigen van de klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit, de omlaag brengen van de totale milieubelasting en het in acht nemen van dierenwelzijn. Al deze thema’s moeten zij volledig integreren en tegelijkertijd moet de boer er ook zijn brood nog mee kunnen verdienen.

Men kan zich richten op technische ontwikkelingen om bijvoorbeeld uitstoot te reduceren, efficiëntere koeien te fokken en meer gebruik te maken van de eigen omgeving en de beschikbare bronnen, om de impact te verminderen. In alle gevallen worden er eisen gesteld aan de dieren, zo wordt bij duurzame bedrijfssystemen vaak gesproken over een dier dat robuust moet zijn, probleemloos melk kan produceren, gezond is, toe kan met variatie in kwaliteit in het rantsoen en een lange levensduur heeft. Dit zijn enkele kenmerken die vaker worden benoemd, maar tot op heden niet zijn onderbouwd met cijfers.

Het onderzoek

Welke fokdoelen en runderrassen passen bij (de ontwikkeling naar) natuurinclusieve kringlooplandbouw, en wat is de (toegevoegde) waarde van de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen in natuurinclusieve kringlooplandbouw?

In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken waar in Nederland en op welk type bedrijven de Nederlandse dubbeldoelrassen voorkomen. Hiervoor worden bestaande gegevens uit verschillende nationale databases geanalyseerd.

In de tweede fase van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de onderliggende verbanden tussen kenmerken en prestaties van de koeien (bijv. productie en gezondheid), de bedrijfsvoering en bedrijfskarakteristieken (bijv. veebezetting en grondsoort) en bedrijfsdoelen gericht op de biodiversiteit, circulariteit en omgeving. Diergezondheidsaspecten, zoals veeartskosten, uitval, klauw- en uiergezondheid worden vergeleken met productieniveau en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Tijdens discussie- en studiemiddagen zal met veehouders worden gesproken over fokdoelen in het licht van de ontwikkeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Mira

Van kleins af aan al in de ban van het Friese paard, vervolgens hebben de Witrikken er nog een schepje bovenop gedaan. Bij Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), Wageningen University & Research (WUR), zet ik mij o.a. in voor het behoud van alle Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen. Een duurzame fokkerij voor deze kleine rassen om de mooie variatie in het Nederlandse landschap en bij liefhebbers thuis voor de toekomst te bewaren.