Privacybeleid

Privacyverklaring

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) respecteert de privacy van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met de geldende wetgeving. SZH neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe en met welk doel we persoonsgegevens vastleggen, welke maatregelen we treffen om die te beschermen, welke bewaartermijnen we hanteren en hoe u inzage kunt krijgen in de over u vastgelegde informatie. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten. Bij gebruik ervan geeft u aan het privacy beleid van SZH te accepteren.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Zeldzame Huisdierrassen houdt kantoor in Gebouw De Valk, Dreijenlaan 2, 6703 HA in Wageningen en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41009288.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

Het is onze missie om de landbouwhuisdierrassen van Nederlandse oorsprong te behouden, beschermen, benutten en te promoten. Dit doen wij door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Wij verwerken persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten en/of producten van SZH.
  • U bent medewerker, vrijwilliger of anderszins verbonden aan SZH.
  • U levert diensten aan SZH.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, producten of diensten. U heeft ons hierbij toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken.

Website SZH

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. SZH verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Wanneer en welke persoonsgegevens verzamelt SZH?

Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden, het nakomen van afspraken en/of het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk afgegeven zijn, tenzij u hiervoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk door daartoe geautoriseerde personen. Wij gebruiken of verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en delen deze gegevens nooit zonder toestemming met derden.

Hoe lang bewaart SZH uw persoonsgegevens?

SZH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Uw rechten

SZH neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. De grondslagen van ons privacy beleid zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister. U kunt te allen tijde inzicht krijgen in het verwerkingsregister en de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen in onze databestanden door contact op te nemen met onze coördinator gegevensbescherming. Dat geldt ook voor correcties of het verwijderen van gegevens. SZH zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren.

SZH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Coördinator gegevensbescherming

Voor vragen, informatie, wijzigingen en dergelijk kunt u contact opnemen met onze coördinator gegevensbescherming Nonja Remijn (nonja.remijn@szh.nl) of via het contactformulier of schriftelijk via SZH, Gebouw De Valk, Dreijenlaan 2, 6703 HA Wageningen.

Wageningen, 1 juni 2018