Nieuws

Subsidie voor zeldzame huisdierrassen in 2024

De subsidieregeling uit het GLB voor zeldzame huisdierrassen wordt op vrijwel dezelfde wijze uitgevoerd in 2024 als in 2023. Dat wil zeggen dat houders van raszuivere zeldzame Nederlandse schapen-, geiten- en runderrassen, die hun dieren geregistreerd hebben in een door RVO erkend stamboek, in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning uit het GLB van maximaal € 200,- per GVE.

Voorwaarden en proces

Bij schapen en geiten is een minimumaantal van gemiddeld 1,5 groot vee eenheid (GVE) als drempel voor deelname ingesteld. Bij rundvee is het minimum aantal 5 GVE. Een schaap of geit vanaf 6 maanden leeftijd telt mee voor 0,15 GVE.  Een rund vanaf 6 maanden tot 2 jaar is 0,6 GVE en vanaf 2 jaar 1,0 GVE. Dierhouders die in aanmerking willen komen voor deze subsidie dienen geregistreerd te staan als deelnemer aan het Paraplubestand, beheert door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) (www.paraplubestand.nl). Aanmelden hiervoor is kosteloos.

Van de geregistreerde deelnemers vraagt SZH vier keer per jaar de diergegevens op bij de erkende stamboekorganisaties. Deze dieren worden vervolgens in het I&R systeem ‘gevlagd’. Dat wil zeggen dat de betreffende dieren in het I&R systeem worden voorzien van een zogenaamde diervlag waardoor inzichtelijk is dat het dieren van een zeldzaam huisdierras betreft en tot welk zeldzaam Nederlands ras het dier behoort. RVO berekent het gemiddeld aantal aanwezige GVE’s behorend tot oorspronkelijke Nederlandse rassen door de aantallen op 4 peildata te bepalen en het gemiddelde hiervan te bepalen.

Alle voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de website van RVO. (voor 2023 is dat de site  https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/behoud-zeldzame-landbouwhuisdierrassen-zlh)

Actieve landbouwer

RVO zal in haar communicatie over de subsidieregeling ZLH extra aandacht besteden aan het begrip ‘actieve landbouwer’. Dit begrip heeft tot onduidelijkheid geleid bij sommige kleinschalige of hobbymatige dierhouders, waardoor zij ten onrechte bij voorbaat dachten niet in aanmerking te kunnen komen voor de regeling. Opgave voor deelname aan de subsidieregeling ZLH dient jaarlijks te gebeuren via het invullen van de Gecombineerde Opgave van het ministerie van LNV.

Wijzigingen in rassen

Ten opzichte van 2023 kent de regeling twee grote wijzigingen voor rassen die al dan niet subsidiewaardig zijn in 2024:

  • Het Nederlandse Bonte schaap komt vanaf 2024 wel in aanmerking voor subsidie, aangezien door RVO onlangs het fokprogramma voor dit ras is erkend.
  • Op basis van een analyse uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV wordt de Blauwe en Dassenkop Texelaar door LNV gezien als een kleurvariant van de Texelaar. Gezien de omvang van de Texelaar populatie komen deze kleurvarianten van het Texelse ras vanaf 2024 niet meer voor subsidie in aanmerking.

Bij de geiten- en runderrassen zijn geen wijzigingen in de rassen die subsidiabel zijn in het komende jaar.

Rassen die in aanmerking komen voor subsidie in 2024:
Brandrode Rund
Fries-Hollands vee (inclusief Fries Roodbont)
Groninger Blaarkop
Lakenvelder
Verbeterd Roodbont
Drents heideschaap
Flevolander
Fries en Zeeuws melkschaap
Groot heideschaap
Mergelland schaap
Nederlands Bonte schaap
Noordhollander
Schoonebeeker heideschaap
Swifter
Veluws Heideschaap
Zwartbles
Nederlandse Bonte geit
Nederlandse Landgeit
Nederlandse Toggenburger geit
Nederlandse Witte / Saanen geit

Dit artikel is ook gepubliceerd in Vakblad Het Schaap nr. 12 2023 • Het Schaap

Maurice Vaessen

Van jongs af aan houd ik dieren. Thuis geniet ik van mijn Mergelland schapen en zet ik me in voor het stamboek. Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest in de rundveeverbetering, waar ik verantwoordelijk was voor veterinaire zaken, stamboekregistraties en im- en export. Mijn ervaring zet ik graag in voor de SZH, waar ik eerste aanspreekpunt ben voor vragen over fokkerij, wet- en regelgeving en diersubsidies.