Nieuws

Burgerinitiatief gestart om dierenliefhebberij wettelijk te beschermen

K.N.V. Ornithophilia is een Burgerinitiatief gestart waarmee zij de bescherming van de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij wettelijk vastgelegd wil hebben. 

Het initiatief is een reactie op het aangenomen amendement dat bepaald dat ’het niet langer zal zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen’.

Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om het uitgewerkte voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Om het burgerinitiatief op de agenda van Tweede Kamer te krijgen zijn 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren nodig.

Opkomen voor dierenliefhebberij

SZH steunt dit burgerinitiatief en maakt zich zorgen over het voorgestelde amendement. De intentie achter het voorstel, het verbeteren van dierenwelzijn bij gehouden dieren, wordt uiteraard onderschreven door SZH, maar de impact van de voorgestelde wijziging op het houden van gedomesticeerde dieren zoals dat van de zeldzame rassen, kan enorm zijn. Bovendien lijkt met het voorstel totaal voorbij te worden gegaan aan het de verantwoordelijkheid die vanuit de liefhebberij zelf al wordt genomen om dieren welzijn te borgen in houderij richtlijnen en andere voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot het gezond houden en fokken van dieren.

Om belangen te behartigen voor de dierhouders van zeldzame rassen is SZH aangesloten bij een aantal platformorganisaties waaronder KleindierNed. KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders en behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee aanspreekpunt voor overheden. KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze dierhouderijen worden contacten onderhouden met politieke partijen om de kennis en wensen ten aanzien van de hobbydierhouderij te delen.

Foto bovenaan dit bericht: met dank aan Elfi Bakker

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.